GDPR-Personvern

 Personvern – Personvernerklæring til medlemmer

Personvernerklæring for Horten Biljardklubb

 

Revidert 30.10.2018

I forbindelse med ditt medlemskap i Horten Biljardklubb behandler vi en rekke personopplysninger om deg.

Etter personopplysningslovens kapittel III, skal vi gi deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Vi har derfor laget denne personvernerklæringen, hvor du kan lese om behandlingen av dine personopplysninger når du er medlem av Horten Biljardklubb.

Det er viktig for oss å understreke at vi kun behandler dine opplysninger til bruk for ditt medlemskap i Horten Biljardklubb. Vi videreselger aldri opplysninger om våre medlemmer til andre, og vi utleverer ikke dine personopplysninger til andre enn beskrevet i denne personvernerklæringen.

Horten Biljardklubb er behandlingsansvarlig – kontaktinformasjon

Horten Biljardklubb er behandlingsansvarlig for behandlingen av de personopplysninger som vi har mottatt fra deg, og vi sikrer at dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Horten Biljardklubb kan kontaktes her:

Horten Biljardklubb

Tomtegata 4, 3183 Horten

Organisasjonsnummer: 997 499 247

Telefon: 458 08 243

E-post: post@hortenbiljardklubb.no

 

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger, herunder det rettslige grunnlaget

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er et medlemskap i Horten Biljardklubb.

Dine personopplysninger behandles således for å kunne administrere ditt medlemskap i Horten Biljardklubb, hvilket omfatter:

–             orientering om Horten Biljardklubbs aktiviteter i klubben og i klubblokalene, eksempelvis i nyhetsbrev og klubblad

–             administrasjon av adgang til spill på bordene

–             registrering av resultater, statistikk og ranking

–             registrering av handicap

–             turneringsplanlegging og -avvikling

–             administrasjon av dine medlemsrettigheter i henhold til klubbens lov

–             oppfyllelse av medlemsforpliktelser, herunder innkreving og betaling av kontingent

–             avholdelse av sosiale arrangementer og sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter

–             bruk av situasjonsbilder tatt på og omkring biljardlokalet både i det daglige og under turneringer

–             registrering og offentliggjørelse av klubbmestere

–             utsendelse av spørreskjemaer/tilfredshetsundersøkelser om ditt medlemskap i klubben

–             oppbevaring av opplysninger med historisk verdi til statistikk og lignende

–             opplysninger om foreldre til barn og unge under 18 år av hensyn til kontaktmuligheter

–              hvis du som frivillig er med i Horten Biljardklubbs styre, eller i et utvalg eller komité, kan din kontaktinformasjon i form av navn, e-post, telefon (og bilde – husk samtykke!) bli delt med klubbens medlemmer på hjemmesiden, i kommunikasjonen til medlemmer, i klubblokalet og andre steder hvor det er relevant å opplyse om hvordan klubbens medlemmer kan kontakte deg

 

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger følger av person-opplysningslovens § 8 a, idet de behandles for å kunne oppfylle avtalen mellom deg og klubben om et medlemskap i Horten Biljardklubb.

Vi behandler personopplysninger i form av registrerings- og kontaktopplysninger som navn, kjønn, adresse, innmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-postadresse, familietilknytning, yrke, kontingentkategori, kontingentinnkreving samt biljardrelevante opplysninger som eventuell tidligere biljardklubb, handicap, bordbestillinger, turneringsinformasjon, politiattester (lovpålagt for aktuelle frivillige).

Deling av dine personopplysninger

Vi sender personopplysninger til følgende mottakere:

 

–             CueScore

–             Økonomisystem

–             Faktureringsløsning

–             Lokaleier/administrasjonsselskap

–             Andre medlemmer i klubben

–             Bank

–             Regnskapsfører

–             Rådgivere som advokater og revisorer m.v.

–             Klubbens kontrollkomité

–             Journalister som dekker turneringer

–             Norges Idrettsforbund, jfr. NIFs lov § 10-5

–             Norges Biljardforbund som er særforbund under Norges Idrettsforbund (NIF) for ivaretakelse av biljardens interesser og utvikling

–             Offentlige myndigheter

 

Hvor får vi dine personopplysninger fra?

Personopplysninger som behandles av Horten Biljardklubb innhentes kun fra deg eller den foresatte/verge, som har samtykket til din innmelding. Om du er medlem i ett eller flere andre idrettslag kan i tillegg personopplysninger innhentes fra idrettens sentrale database (Min idrett/ SportsAdmin).

Lagring av dine personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge du er medlem hos oss, og i opptil 3 år etter kalenderåret for din utmeldelse. Dette på grunn av praktiske og administrative årsaker, f. eks. så er det behov for å lagre informasjon om overgang til/fra klubben eller eventuell gjeninnmeldelse i klubben. I tilfeller hvor vi har et tilgodehavende hos deg, eller det finnes et lovkrav om lengre oppbevaringstid, vil vi lagre dine data så lenge det er relevant i forhold til disse regler/formål.

Dine rettigheter

Du har etter personopplysningsloven en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av dine personopplysninger.  Hvis du vil gjøre bruk av dine rettigheter, må du kontakte oss.

Innsyn i egne personopplysninger

Du har rett til å få innsyn i de personopplysninger, som vi behandler om deg.

Korrigering av personopplysninger

Du har rett til å få uriktige opplysninger om deg selv rettet.

Sletting av personopplysninger

I visse tilfeller har du rett til å få slettet opplysninger om deg selv, tidligere enn det generelle slettetidspunktet som beskrevet ovenfor.

Behandlingsbegrensning av personopplysninger

I visse tilfeller har du rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, kan vi fremover kun behandle opplysningene (utover selve lagringen) med ditt samtykke, eller når det er nødvendig for å fastlegge, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav, eller for å beskytte en annen person eller viktige samfunnsinteresser.

Innsigelse mot behandling av personopplysninger

I visse tilfeller har du rett til å gjøre innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger. Du kan også gjøre innsigelse mot behandling av dine opplysninger til direkte markedsføring.

Overføring av personopplysninger (dataportabilitet)

I visse tilfeller har du rett til å få utlevert personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, samt å få overført personopplysninger fra én behandlingsansvarlig til en annen.

Du kan lese mer om dine rettigheter på www.datatilsynet.no.

Behandling av personopplysninger for personer som ikke er medlem i Horten Biljardklubb.

Vi behandler personopplysninger i form av: registrerings- og kontaktopplysninger som navn, kjønn, fødselsdato, e-postadresse samt biljardrelevante opplysninger som bordbestillinger, turneringsinformasjon.

Klage til Datatilsynet

Hvis du mener at behandlingen av dine personopplysninger skjer i strid med gjeldende rett, kan du klage til Datatilsynet. Du finner Datatilsynets kontaktopplysninger på www.datatilsynet.no.

Revidering av personvernerklæringen

Vi oppdaterer denne personvernerklæringen hvis det skjer endringer i måten vi behandler dine personopplysninger på. Ved endringer vil datoen øverst i personvernerklæringen bli endret. Den til enhver tid gjeldende personvernerklæring vil være tilgjengelig på vår hjemmeside og vil også bli sendt ut til orientering til alle medlemmer.