Forenklede regler 8 ball, 9 ball og 10 ball

Forenklede 8-ball regler

Grunnidé og opplegg

Man spiller med alle nummerballene, 1-15 og hvit køball.

Nummerballene skal plasseres med hjelp av triangelen slik at den svarte 8´n ligger i midten (i midten av den tredje raden) og at ballene 1-7 respektive 9-15 blandes med hverandre så mye som mulig.  Hvilken ball som ligger fremst i triangelen spiller ingen rolle, bare at den skal ligge på fotprikken. Ballene skal legges opp innenfor det opptegnede området på bordet.

 Spregning

Den av spillerne som vinner trekningen velger hvem som skal gjøre det første støtet – sprengningen. Når sprengningen skal foretas må køballen ligge bak ”headstring”, se illustrasjon, Som et resultat av sprengningen må minst fire nummerballer berøre et vant eller minst en ball gå i et hull.

Om noen baller går i hull har den spilleren som gjorde sprengningen rett til å spille videre. Spillet går ut på at den som først kan senke enten ballene 1-7 eller 9-15 og deretter 8´n med et korrekt støt, vinner partiet. Etter sprengningen har således den spilleren som står for tur til å spille rett til å velge hvilken gruppe baller hun/han vil spille med uavhengig av hva som har gått i hull.

Melding

Hver ball må meldes både med hensyn til nummer og i hvilket hull spilleren har til hensikt å senke den. Så lenge en spiller korrekt lykkes med å senke baller av sin egen gruppe, har denne rett til å spille videre.

Dette gjelder også i situasjoner der motstanderens baller går i hull samtidig som spilleren korrekt senker en av sine egne, også ved senkning av 8’n.

Godkjent støt

Med unntak av sprengningen (valgfri ball) og det første støtet etter sprengningen, må spilleren alltid først treffe en ball fra sin egen gruppe (1-7 eller 9-15) med køballen, for at støtet skal være godkjent. Deretter skal en ball enten gå i hull eller treffe vant. Køballen skal alltid bli stående igjen på bordet. I forbindelse med det første støtet etter sprengningen er det tillatt at køballen først treffer hvilken ball som helst, med unntak av 8´n.

Foul/ Feil

Når en spiller gjør seg skyldig i en foul går retten til å spille videre till motstanderen, som får ball i hand. Ball som senkes i forbindelse med en foul, uavhengig hvilken gruppe ballen tilhører, kommer ikke tilbake på bordet igjen.

En feil vil si:

 • Spilleren treffer en ball fra motstanderens ballgruppe eller 8’n først
 • Ingen baller berører et vant eller går i hull etter treff
 • Køballen faller ned i et hull
 • En hvilken som helst ball hopper av bordet
 • Touch, det vil si berøring av baller på bordet med hånden, kø, annet utstyr eller kroppsdel

 Ball i hånd

Når en spiller gjør seg skyldig i en foul får motstanderen ball i hånd og får da plassere køballen hvor hun/han vil på bordet.

Valg av gruppe

Den første nummerballen som senkes på en korrekt måte etter sprengningen avgjør hvilken gruppe av nummerballer (1-7 eller 9-15) som tilhører hvilken spiller.

Seier/Tap

En spiller taper partiet om hun/han

 1. senker 8´n i forbindelse med en foul
 2. senker 8´n i samme støt som den siste nummerballen fra egen ballgruppe
 3. forårsaker at 8´n hopper av bordet
 4. senker 8´n i et annet hull enn det som meldes
 5. senker 8´n før den står for tur

Den spilleren som først og korrekt lykkes med å spille 8´n i hull etter at hun/han har senket alle baller av sin egen gruppe, vinner partiet.

Illustrasjon av bordet

 

 

 

 

 

 

 

Forenklede 9-ball regler

SPILLETS GANG

I disiplinen 9-ball spilles det med en hvit køball og ni objektballer, nummerert fra 1 til 9. For hvert støt må køballens første berøring med en objektball være med den lavest nummererte ballen på bordet, men man trenger ikke senke ballene i nummerrekkefølge. Om en spiller senker noen ball på et lovlig støt, fortsetter han med å støte inntil han ikke senker ball, gjør et feilstøt eller vinner partiet (gamet) ved å senke 9-ballen. Hvis spilleren ikke har lykkes i å senke en ball på et ellers lovlig støt, må den innkommende spilleren fortsette å spille fra den posisjonen som var da han overtok bordet.. Om spilleren gjør et feilstøt, får den innkommende spilleren ball i hand, og kan plassere køballen hvor han vil på bordet. Det spilles ikke med melding, og matchen er vunnet når en av spillerne når et på forhånd bestemt antall partier.

 

BALLOPPLEGG

De ni objektballene legges opp i form av en diamant (rombe), med 1-ballen foran og på fotprikken. 9-ballen legges i midten, mens de resterende ballene legges i vilkårlig orden, så tett inntil hverandre som mulig. Spillet begynner med køball i hand bak hodelinjen.

 

 ÅPNINGSSTØT

Køball i hand bak hodelinjen. Spilleren må treffe 1-ballen først, og enten senke minst en nummerball, eller sørge for at minst fire nummerballer treffer et vant. Hvis køballen forløper eller hopper av bordet, eller kravene til et lovlig åpningsstøt ikke oppfylles, er det et feilstøt, og den innkommende spilleren får ball i hand, og kan plassere køballen hvor han vil på bordet. Om spilleren i åpningsstøtet forårsaker at en objektball hopper av bordet, er det et feilstøt, og den innkommende spilleren får ball i hand, og kan plassere køballen hvor han vil på bordet. Baller som senkes eller hopper av bordet skal ikke replasseres, men blir liggende i hullet Unntatt 9-ballen, den skal replasseres på fotprikken, eller hvis denne er opptatt; nærmest mulig fotprikken på en rett linje mot fotvantet.

 

FORTSETTELSE AV SPILLET

I det påfølgende støt etter et lovlig åpningsstøt, kan spilleren utføre en «push-out». (Se eget punkt). Om spilleren senker en eller flere baller på et gyldig åpningsstøt, fortsetter han å spille inntil han feiler, gjør et feilstøt eller vinner partiet. Om spilleren feiler eller gjør et feilstøt, starter den andre spilleren sin tur på bordet, og fortsetter inntil han feiler, gjør et feilstøt eller vinner partiet. Partiet er slutt når en spiller senker 9-ballen på et gyldig støt.

 

PUSH-OUT

Spilleren som skal støte umiddelbart etter et lovlig åpningsstøt, kan spille en push-out i forsøk på å flytte køballen til en bedre posisjon for kommende støt. På en push-out trenger køballen hverken å berøre et vant eller en ball, men alle andre feilregler gjelder. Spilleren må gjøre det klart for motstanderen at han skal gjøre en push-out før støtet, ellers er støtet å regne for et normalt støt. En ball senket på en push-out teller ikke, men forblir liggende i hullet. Unntatt 9-ballen, som skal replasseres. Etter en gyldig push-out kan den innkommende spilleren fortsette å spille i fra den posisjonen ballene er i, eller overlate spillet til spilleren som utførte push-out’en. En ugyldig push-out blir straffet i hht den feil som ble gjort. Etter at en spiller forløper på åpningsstøtet, kan den innkommende spiller ikke spille en push-out.

 

FØLGE AV FEILSTØT

Når en spiller gjør et feilstøt, avsluttes hans tur på bordet, og ingen baller som har blitt senket på feilstøtet skal replasseres. (Unntatt 9-ballen). Den innkommende spilleren får ball i hand; og før sitt første støt kan han plassere køballen hvor han vil på bordet. Om en spiller gjør flere feil på et og samme støt, regnes disse som kun en feil.

TREFF AV FEIL BALL

Hvis den første objektballen som berøres av køballen ikke er den lavest nummererte på bordet, er det et feilstøt.

 

INGEN BALL I VANT

Hvis ingen objektball senkes, eller ingen ball går i vant etter balltreff, er det et feilstøt.

 

BALL I HAND

Når spilleren har ball i hand, kan han plassere denne hvor han vil på bordet, unntatt i kontakt med en objektball. Han kan fortsette å justere køballposisjonen helt til støtet utføres.

 

OBJEKTBALL SOM HOPPER AV BORDET

En ikke-senket ball er å betrakte som hoppet av bordet når den stopper/blir liggende på andre steder en på selve spilleflaten. Det er et feilstøt å forårsake at en ball hopper av bordet. I fall en ball hopper av bordet skal den ikke replasseres. Unntatt 9-ballen.

 

FEIL VED HOPP- OG MASSÉSTØT

Det er et feilstøt, om det i løpet av et forsøk på å få køballen til å hoppe over eller bue rundt en hindrende objektball, at den hindrende ballen beveger seg, (enten den beveger seg pga at den ble berørt av en hand, kø, reke el.a.).

 

TRE FEIL PÅ RAD

Hvis en spiller gjør tre feilstøt i tre støt på rad, uten at han i mellomtiden har gjort et lovlig støt, taper han partiet. De tre feilene må skje i et og samme parti. En advarsel må gis mellom den andre og tredje feilen. En spillers tur på bordet begynner når det for han er lovlig å støte, og slutter når et støt han feiler, begår et feilstøt eller vinner partiet på, er over, eller om han begår en feil imellom to støt. Et feilstøt på åpningsstøtet teller med i regelen om «tre feil på rad».

 

AVSLUTTET PARTI

Et parti starter så snart køballen krysser hodelinjen på åpningsstøtet. 1-ballen må treffes lovlig på åpningsstøtet. Partiet slutter når et støt, som 9-ballen senkes lovlig på, er over, eller når en spiller har gjort seg skyld i tre feilstøt på rad. Et støt er ikke over før alle ballene har stoppet og sluttet å spinne.

 

FEILSTØT

Et feilstøt medfører tap av tur og overlatelse av bordet til motstanderen. En feil er når:

 • Ingen ball går i hull eller vant etter treff.
 • Spilleren ikke har minst et ben på gulvet når han støter.
 • Spilleren berører (toucher) en ball med kø, hår, klær, kroppsdel, kritt etc.
 • Køballen forløper eller hopper av bordet.
 • Spilleren ikke treffer den lavest nummererte ballen på bordet først.
 • Baller etter et støt kommer til ro på andre steder enn på bordet; oppå vantet, gulvet etc.

Forenklede 10-ball regler

Reglene følger 9-ball reglene med følgende unntak/tillegg:

 1. 10-ball er et spill med melding, hvor kulene skal treffes i stigende nummerrekkefølge (tilsvarende 9-ball).
 1. Den som putter 10-ballen i slutten av partiet vinner spillet. 10 ballen kan meldes ved bruk av lavest nummererte ball men går da opp på plett. Hvis 10-ballen går i brekk, så regnes dette ikke som seier. 10-ballen legges tilbake på plett.
 1. Kulene rackes som bildet viser. Alle andre kuler enn 1-ballen og 10-ballen skal legges opp tilfeldig, det er ikke lov å flytte på kuler fordi man ikke liker mønsteret e.l.

 

 1. Det er ikke anledning til å melde ball i brekk.
 1. Gyldig brekk krever at minste én objektball går i hull eller at fire objektballer treffer vant. Oppfylles ikke dette regnes dette som en feil, og motstanderen har ball i hånd.
 1. Push-out gjelder etter samme regler som i 9-ball (man kan ikke melde push-out ved ball i hånd).
 1. Det er lov å melde safe etter vanlige pool-regler. Unntak: det er lov å putte 10-ballen med en safe (treffen må selvsagt være gyldig ihht. vanlige regler). I så tilfelle skal 10-ballen på plett.
 1. Hvis det senkes en ball i et ellers gyldig safe-støt, så velger innkommende spiller å ta støtet eller gi det tilbake til motstanderen .
 1. Hvis meldt ball går i et annet hull en angitt, så velger innkommende spiller å ta støtet eller gi det tilbake til motstanderen.
 1. Ikke-meldte kuler og kuler som går i et feilstøt (foul) følger 9-ball-reglene, unntatt 10-ballen.
 1. 10-ballen legges tilbake på plett ved feil (foul), push-out, dersom den går i hull utenom melding eller går av bordet.
 1. Dersom meldt ball er en annen enn 10-ballen, men både meldt ball og 10-ballen går i hull, så skal 10-ballen legges tilbake på plett. Spilleren som er på bordet mister ikke turen sin.
 1. Ball i hånd er over hele bordet, som i 9-ball.

12 kommentarer til «Forenklede regler 8 ball, 9 ball og 10 ball»

  • 13/04/2017 kl 11:03
   Permalink

   Man taper hvis man gjør feil på åtteren, eller motspiller senker åtteren på gyldig måte.

   Seier/Tap

   En spiller taper partiet om hun/han

   senker 8´n i forbindelse med en foul
   senker 8´n i samme støt som den siste nummerballen fra egen ballgruppe
   forårsaker at 8´n hopper av bordet
   senker 8´n i et annet hull enn det som meldes
   senker 8´n før den står for tur
   Den spilleren som først og korrekt lykkes med å spille 8´n i hull etter at hun/han har senket alle baller av sin egen gruppe, vinner partiet.

   Svar
 • 03/11/2017 kl 18:47
  Permalink

  Hei,

  Er 8-ballen å regne som fri? Kan man slå på den før sin egen kule/gruppe?

  Frigjør du et evt. feilslag hvis du slår i vantet først??

  På forhånd takk
  Mvh
  Helge

  Svar
  • 04/11/2017 kl 22:07
   Permalink

   Hei.

   I 8-ball er det feilstøt om man treffer åtteren før man har senket sine egne kuler.

   Hvis man gjør et feilstøt er det ball i hånd på hele bordet til motspilleren.

   Mvh

   Horten Biljardklubb

   Svar
 • 28/12/2017 kl 11:47
  Permalink

  Taper man hvis 8-kula senkes i det riktige hullet men køballen følger etter?

  Svar
  • 28/12/2017 kl 16:01
   Permalink

   Ja, da taper man. Forløp regnes som en foul.

   En spiller taper partiet om hun/han

   senker 8´n i forbindelse med en foul
   senker 8´n i samme støt som den siste nummerballen fra egen ballgruppe
   forårsaker at 8´n hopper av bordet
   senker 8´n i et annet hull enn det som meldes
   senker 8´n før den står for tur

   Mvh

   Horten Biljardklubb

   Svar
   • 18/04/2019 kl 05:17
    Permalink

    Hei. Hvis man slår på åtterballen,men tar med motstanderens ball ned i samme hull,har man tapt da?

    Svar
    • 18/04/2019 kl 16:15
     Permalink

     Så lenge man gjør støtet korrekt og treffer åtterballen først så er det et korrekt støt.

     Mvh

     Horten Biljardklubb

     Svar
 • 11/09/2019 kl 21:54
  Permalink

  Hei, vi har en liten feide her og håper dere kan hjelpe oss med fasit.

  Spiller 1: hel
  Spiller 2: stripe

  Spiller 1 sin tur.
  På bordet ligger hvit, en hel kule og 8’n.
  Spiller 1 slår hel kule i hull, så går hvit kule i hull.

  Har spiller 1 tapt?
  Eller er det spiller 2 sin tur til å slå på 8’n.

  På forhånd takk for svar👍

  Svar
  • 11/09/2019 kl 23:02
   Permalink

   Her er det ball i hånd til spiller 2, og han må senke åtteren for å vinne. Det er kun feil på åtteren som gir direkte tap.

   En spiller taper partiet om hun/han

   senker 8´n i forbindelse med en foul
   senker 8´n i samme støt som den siste nummerballen fra egen ballgruppe
   forårsaker at 8´n hopper av bordet
   senker 8´n i et annet hull enn det som meldes
   senker 8´n før den står for tur

   Mvh

   Horten Biljardklubb

   Svar
 • 12/10/2019 kl 17:46
  Permalink

  Hvor skal man legge kula hvis den går ned i høyre hjørne?

  Svar
  • 15/10/2019 kl 17:54
   Permalink

   Hvilken kule gjelder det, og i hvilken forbindelse?

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.